Úschova peněz

Na úschovu peněz u advokáta se vztahuje zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů a usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku, o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta advokátem. O úschově se sepisuje písemná smlouva o úschově uzavřené mezi advokátem a klientem.

Advokátní úschova peněžních prostředků se může provádět složením peněz na účet nebo bezhotovostním převodem na zvláštní účet, který má advokát veden u svého peněžního ústavu. Tyto účty jsou určené výlučně pro každou jednotlivou úschovu peněz, čímž je vyloučena možnost záměny peněžních prostředků.

O nakládání s peněžními prostředky klienta v souvislosti s prováděním jejich úschov vede advokát dokumentaci, která zachycuje veškeré platební operace s prostředky klienta. Dokumentace bude klientovi předložena na požádání.